MINI GAME

Hướng dẫn Mini Game
- Khi bạn chia sẻ và có 1 người Bấm Vào Link hệ thống sẽ ghi nhận cho bạn được 1 điểm. Khi bạn có đủ 3 điểm , sẽ đổi được 100.000 K-Point trên website hệ thống 999.edu.vn, và có thể sử dụng số K-Point đổi quà tặng giá trị tại 999 Studio.

KHÓA HỌC CẦM TAY CHỈ VIỆC

GHÉP ẢNH
NHƯ NGƯỜI MẪU

TRÊN SMARTPHONE

>